Navštivte NOVÝ OBCHOD Boldi Dance Shop v OSTRAVĚ!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetové adrese www.BoldiDanceShop.cz (dále jen „E-shop“).

1.2. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2079 a násl.

2. Vymezení pojmů

2.1. Zboží: movité věci, které Prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky, a to za kupní cenu uvedenou u příslušného Zboží v E-shopu.

2.2. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.4. Reklamační řád: pravidla pro údržbu Zboží a pro reklamaci zboží zveřejněná na www.BoldiDanceShop.cz

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. Řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím E-shopu činí Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem odeslání. Odesláním objednávky Kupující výslovně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

3.2. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kdy má Kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.3. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Prodávající je v některých případech oprávněn požádat Kupujícího o potvrzení objednávky jiným vhodným způsobem (telefonicky nebo písemně).

3.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující od Prodávajícího obdrží akceptaci objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce.

3.5. Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to sjednaným způsobem.

3.6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit do 12 hodin od jejího odeslání, a to prohlášením o zrušení objednávky zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího: Shop@boldidance.cz. Zrušením objednávky ve lhůtě dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky pro Kupujícího a byla-li již uzavřena Kupní smlouva postupem dle čl. 3.4. těchto Obchodních podmínek ruší se Kupní smlouva od počátku.

3.7. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu jsou nezávazné a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován E-shop, nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.

3.10. Zboží je v nabídce E-shopu zpravidla označeno názvem, objednacím číslem a je vyobrazeno na fotografii. Tato fotografie je ilustrační a nezohledňuje přesné barevné či velikostní varianty. Kupující bere v úvahu, že veškeré uvedené rozměry u nového Zboží jsou pouze informativní a že u každého Zboží je povolená rozměrová tolerance, která se může lišit dle druhu výrobku nebo použitého materiálu. Informace o Zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného Zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti Zboží se mohou na E-shopu objevit s časovou prodlevou.

3.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.12. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě. 

4. Dodání Zboží

4.1. Zboží bude Kupujícímu dodáno způsobem, jaký si Kupující zvolí v rámci své objednávky. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží v níže uvedené výši dle zvoleného způsobu dopravy. Kupující je oprávněn zvolit způsob dodání Zboží z následujících možností:

Doprava po ČR:

4.1.1. Dodání prostřednictvím dopravce Zásilkovna a.s., kdy náklady na dopravu činí 80,- Kč.

4.1.2. Dosáhne-li celková cena objednávky za zboží 5000,- Kč a výše, činí náklady na dopravu po ČR 0,- Kč.

Doprava na Slovensko:

4.1.3. Dodání prostřednictvím dopravce Zásilkovna a.s., kdy náklady na dopravu činí 120,- Kč.

4.2. Prodávající splní povinnost dodat Zboží Kupujícímu okamžikem, kdy předá Zboží dopravci za účelem dodání Zboží Kupujícímu.

4.3. Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží dodané na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.

4.4. Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat neporušení obalu Zboží. Bude-li obal porušen nebo bude-li zásilka se Zbožím jakkoli jinak porušena, je Kupující povinen odmítnout převzetí zásilky se Zbožím, je povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky se Zbožím a je povinen o tom Prodávajícího bezodkladně informovat. Kupující bere na vědomí, že podpisem dodacího listu či jiného potvrzení o převzetí Zboží od dopravce potvrzuje, že obal zásilky je neporušen.

4.6. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím oprávněné, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Zboží znovu. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím neoprávněné, tj. zásilka se Zbožím adresovaná Kupujícímu vrácená dopravcem Prodávajícímu není zjevně porušena, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.

4.7. Nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím nebo okamžikem, kdy Kupující neoprávněně odmítl Zboží převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí Zboží.

4.8. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena uvedená u jednotlivého Zboží v E-shopu je cenou konečnou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Ceny v kamenných prodejnách a na E-shopu se mohou lišit.

5.2. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu objednaného Zboží a náklady na dopravu ve výši specifikované v těchto Obchodních podmínkách, a to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:

5.2.1 bezhotovostně on-line platební kartou přes platební bránu GoPay.

5.3. bezhotovostně online platebním převodem přes platební bránu GoPay

5.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání Zboží nebo odeslán do emailu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující však dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, popř. dle ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo dle ust. § 1837 písm. g) občanského zákoníku Zboží dodané v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Kupující musí o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou dopisu zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Prodávajícího (BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00.), případně e-mailem zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího shop@boldidance.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. Kupující v takovém případě vrátí Prodávajícímu Zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. nepoužité, nepoškozené, čisté, s neporušenými štítky a etiketami, včetně původního obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, dokumentací a dárky, které spolu se Zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu prodejny Boldi Dance Shop  Dr. Martínka 1590/6, 700 30 Ostrava-jih-Hrabůvka, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

6.4. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím rovněž již při vrácení Zboží Kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného Zboží při jeho vrácení.

6.5. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nárok na náhradu škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle Kupní smlouvy.

6.6. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu finanční částky přijaté od Kupujícího v souvislosti s Kupní smlouvou bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.7. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Je-li v rámci akce "3+1", společně se třemi kusy poskytnuta Kupujícímu sleva na čtvrtý kus zakoupeného zboží, je poskytnutí této slevy mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřeno s rozvazovací podmínkou, že dojde-li byť jen k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, je Kupující povinen doplatit cenu zakoupeného zboží před slevou nebo Prodávajícímu vrátit zboží, na které byla sleva poskytnuta.

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku, není-li Reklamačním řádem stanoveno jinak.

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Není-li Zboží při převzetí Kupujícím, který je Spotřebitelem, ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka). Prodávající poskytuje Kupujícímu, který je Spotřebitelem, na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.5. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu s Kupní smlouvou a údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou podrobněji upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího. Reklamační řád obsahuje rovněž pravidla, která je nutné dodržovat při užívání Zboží, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození.

7.6. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího.

8. Ochrana a zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí podmínkami uvedenými ve stejnojmenném dokumentu zveřejněném v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách společnosti www.BoldiDanceShop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na elektronickou adresu Prodávajícího.

9.3. V Kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od Obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

9.4. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s Prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15   

120 00 Praha 2

 

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00., adresa elektronické pošty: Shop@BoldiDance.cz, telefon +420 777 090 200.

9.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit, a to s účinností změny Obchodních podmínek ode dne jejího zveřejnění na webových stránkách E-shopu.

 

 

Reklamační řád

společnosti BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00. 

1. Vymezení pojmů

1.1. Prodávající: BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00. 

1.2. Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1.4. Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky.

1.5. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.6. E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.BoldiDance.cz.

2. Pravidla pro použití a řádnou údržbu Zboží

2.1. Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.

2.2. Kupující je při výběru Zboží povinen zvážit materiálové složení Zboží, a to zejména s ohledem na zamýšlený účel užití Zboží a způsob jeho ošetřování.

2.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).

2.4. Kupující je povinen při užívání a údržbě Zboží respektovat materiálové složení Zboží. Kupující bere na vědomí, že v rámci reklamace nelze uznat vady Zboží, které jsou způsobeny nevhodným či nestandardním způsobem užití nebo nevhodnou údržbou.

2.5. Kupující bere na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží. Životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (vytvoření „žmolků“, vyšisování látky či jiným změnám materiálu v důsledku intenzivního nošení, častého praní, sušení, žehlení), a to bez ohledu na trvání záruční doby.

2.6. Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za změny Zboží či jeho vlastností v důsledku vlivu prostředí nebo způsobu užívání Zboží Kupujícím (zejména používání nevhodných deodorantů, působení potu, nadměrná intenzita užívání, nadměrné tření, nadměrná zátěž – např. nošení těžkých předmětů v kapsách nebo nadměrné zatížení, kontakt zboží s ostrými hranami).

2.7. Vady Zboží způsobené mechanickým poškozením (např. vytržená nit v látce, odpadlá nit třásně) lze uznat pouze v případě, že Zboží tuto vadu mělo již při převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je povinen Zboží před jeho zakoupením na prodejně prohlédnout a zkontrolovat, a to zejména s ohledem na to, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy měl Kupující možnost Zboží fyzicky prohlédnout před jeho zakoupením (tj. nejedná se o nákup prostřednictvím E-shopu), převzetím Zboží Kupující potvrzuje, že Zboží nevykazuje mechanická poškození a nemá ani jiné zjevné vady s tím, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží nelze brát zřetel.

2.8. V případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu je Kupující povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po převzetí Zboží a zkontrolovat, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Zjistí-li Kupující, že Zboží je jakkoli mechanicky poškozeno nebo vykazuje jiné zjevné vady, je Kupující povinen Zboží reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu. Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu nelze brát zřetel.

2.9. Předpokladem pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho dlouhé životnosti je pravidelná a správná údržba. Při údržbě Zboží je nezbytné postupovat dle symbolů uvedených na etiketě Zboží.

2.10. Kupující bere na vědomí, že další pokyny k užívání a údržbě obuvi jsou uvedeny v záručním listu, který Kupující obdrží při zakoupení obuvi. Kupující je povinen se s těmito pokyny seznámit a tyto dodržovat.

3. Základní ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

3.1. Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.

3.2. Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastností, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží běžným užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu používání Zboží.

4. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem

4.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.

Shoda s kupní smlouvou

4.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4.4. Není-li zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

4.5. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka

4.6. Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

4.7. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

4.8. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.9. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

4.10. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

4.11. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tj. jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne) nebo pro větší počet vad (Zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady).

4.12. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

4.13. Má-li Zboží prodávané za nižší cenu nebo Zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Postup při reklamaci

4.14. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující v kterékoli prodejně Prodávajícího.

4.15. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Kupující je povinen reklamovat Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné.

4.16. Kupující prokáže nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace předložením nákupního dokladu. Nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace může Kupující prokázat i jiným věrohodným způsobem.

4.17. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.

4.18. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

4.19. Prodávající vyřídí reklamace včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

4.20. Nesdělí-li Prodávající Kupujícímu dřívější termín k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace, je Kupující povinen dostavit se 30. den ode dne uplatnění reklamace (a připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak nejbližší následující pracovní den) do provozovny Prodávajícího, ve které uplatnil reklamaci, za účelem převzetí Zboží dle vyřízené reklamace. To neplatí, pokud před uplynutím této lhůty Prodávající sdělí Kupujícímu, že reklamace ve lhůtě dle čl. 4.19. tohoto Reklamačního řádu vyřízena nebude. Nepřevezme-li Kupující Zboží osobně, je osoba, která má jeho jménem Zboží převzít, povinna Prodávajícímu prokázat, že ji Kupující pověřil k převzetí Zboží, a to nejlépe předložením písemné plné moci.

4.21. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty dle čl. 4.20. tohoto Reklamačního řádu, vyzve Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží v dodatečné lhůtě 10 dnů, přičemž Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží počínaje uplynutím dodatečné 10denní lhůty stanovené ve výzvě k převzetí Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců ode dne doručení výzvy k převzetí Zboží, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

4.22. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o -kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15   

120 00 Praha 2

 

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem

5.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 2099 a násl., není-li dále v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak.

5.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.

5.3. Po řádném a včasném oznámení vady Zboží a bez ohledu na skutečnost, zda je dodáním Zboží s vadami porušena Kupní smlouva podstatným či nepodstatným způsobem, je Prodávající povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou nebo dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné.

5.4. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného oznámení vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena ust. § 2100-2112 občanského zákoníku. Vyzve-li Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.

5.5. Kupující je povinen dostavit se na výzvu Prodávajícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace do provozovny Prodávajícího uvedené ve výzvě Prodávajícího, jinak do provozovny, ve které uplatnil reklamaci. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý následující den prodlení s převzetím Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

5.6. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit v prodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil a v případě, že Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E-shopu, je Kupující povinen práva z odpovědnosti za vady uplatnit písemně na adrese BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00., spolu se zasláním Zboží na své náklady.

5.7. Za okamžik oznámení vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné oznámení o vadách spolu s reklamovaným Zbožím. Kupující je při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady povinen doručit Prodávajícímu Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít Zboží, je-li Zboží znečištěné.

5.8. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 20. března 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Ochrana osobních údajů 

 

Provozovatel internetových stránek www.BoldiDanceShop.cz, společnost BOLDI DANCE s.r.o., IČ: 06358284, se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská 559/338, PSČ 724 00., je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tímto splnil zákonnou povinnost ke shromažďování osobních údajů v rozsahu, v jakém jej provádí na stránkách www.BoldiDanceShop.cz. Vaše údaje sdělené na www.BoldiDanceShop.cz budou uchovány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpět do obchodu